ANBI informatie 

Stichting Mars der Muzikanten is een culturele ANBI. 

St. Mars der Muzikanten

RSIN: 858390486      KvK: 70603472
P.a.: Delistraat 6, 2022 ZB Haarlem
Email: donateur@mdmhaarlem.nl
Voorzitter             : Ed Veldman
Penningmeester : Han Brants
Secretaris            : Peter Holdorp

Beloningsbeleid.
De bestuursleden genieten geen fi-nancieel voordeel uit hoofde van het vervullen van hun functie. Er zal geen vakatiegeld betaald worden aan de bestuurders. De in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen aan hen worden vergoed, waartoe het bestuur richtlijnen kan uitgeven.

Beleidsplan.
Klik voor meer informatie op onderstaande button.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel: het bevorde-ren van de ontwikkeling en beleving van 'levende' amateurmuziek in de regio Haarlem, met name door het (jaarlijks) organiseren van de Mars der Muzikanten en andere muziek-
evenementen in Haarlem en omgeving.

De stichting kent geen winstoogmerk en kan slechts commerciƫle activitei-ten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nage-noeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.


Financiƫle verantwoording.
Voor donateurs op aanvraag
te verkrijgen. Mail of bel ons.

Activiteiten

De Mars de Muzikanten is een jaar-lijks terugkerend evenement, dat in 2020 voor de 63ste keer gehouden wordt. Oorspronkelijk een optreden voor de gemeente Haarlem in het ka-der van de subsidieregelingen voor Cultuur. Sinds 2009 meer het karak-ter van een taptoe met een groeiend aantal gastbands. Sinds 2018 geor-ganiseerd door de Stichting Mars der Muzikan-ten. Deze stichting nam de taak over van de Haarlemse Muziek Federatie. In 2019 is de naam ver-andert in Taptoe MdM Haarlem. En dit jaar wordt de Grote Markt inge-ruild voor het kunstgras van het Hfc EDO-complex in Haarlem noord. De stichting is een Algemeen Nut Beo-gende Instelling (ANBI), een Culturele ANBI.