ANBI informatie 

Stichting Mars der Muzikanten is een culturele ANBI. 

St. Mars der Muzikanten

RSIN: 858390486      KvK: 70603472
Postadres: Delistraat 6, 2022 ZB Haarlem
Email: organisatie@marsdermuzikanten.nl
Voorzitter             : Ed Veldman
Penningmeester : Han Brants
Secretaris            : Wessel Boendermaker

Beloningsbeleid.
De bestuursleden genieten geen financieel voordeel uit hoofde van het vervullen van hun functie. Er zal geen vakatiegeld betaald wor-den aan de bestuurders. De in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen aan hen worden vergoed, waartoe het bestuur richtlijnen kan uitgeven.

Beleidsplan.
Klik voor meer informatie op onderstaande button.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel: het bevorde-ren van de ontwikkeling en beleving van 'levende' amateurmuziek in de regio Haarlem, met name door het (jaarlijks) organiseren van de Mars der Muzikanten en andere muziek-
evenementen in Haarlem en omgeving.

De stichting kent geen winstoogmerk en kan slechts commerciƫle activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.


Financiƫle verantwoording.
Voor donateurs op aanvraag
te verkrijgen. Mail of bel ons.

Activiteiten

De Mars de Muzikanten is een jaarlijks terugkerend evenement, dat in 2019 voor de 62ste keer gehouden wordt. Oorspronkelijk een optreden voor de gemeente Haarlem in het kader van de subsidieregelingen voor Cultuur. Sinds 2007 georganiseerd door de Federatie van Haarlemse Amateur Muziek-korpsen. In 2018 is de Stichting Mars der Muzikanten opgericht. Deze stichting nam de taak over van de Federatie wat betreft het organiseren van de Mars der Muzikanten en eventuele andere evenementen op het gebied van de amateurmuziek beleving. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een culturele ANBI